top of page

כשמהפכת 'עת התבונה' והמהפכה בעולם העבודה נפגשים

שתי המהפכות האנושיות החשובות ביותר שמתחוללות עתה בחיינו הן מהפכת תקופת התבונה והמהפכה בעולם העבודה. שתיהן נפגשות ועתידות להשפיע עמוקות זו על זו וליצור מציאות חדשה עם אפשרויות חדשות.


מהפכת תקופת החיים החדשה בחיי האדם


אנחנו מכירים שלוש תקופת חיים בחיי האדם. 'תקופת הילדות' בה אנחנו גדלים ומתפתחים על מנת למלא בהצלחה את תקופת החיים השנייה והעיקרית – 'תקופת הבגרות', בה אנחנו ממלאים את עיקר תפקידנו בחיים –עבודה, פרנסה, קריירה, נישואין, הקמת משפחה וגידול הדור הבא ולאחריה אנחנו עוברים ל'תקופת הזקנה' – תקופה קצרה של דעיכה בכל הממדים לקראת מותנו - סרך העודף של החיים.


אולם העלייה הדרמטית בתוחלת החיים, ההתקדמות העצומה ברפואה, המודעות העולה של האדם ליכולתו לשנות את עצמו וסביבתו וצבר של גורמים אחרים, יוצרים תקופת חיים חדשה בחיי האדם – תקופת התבונה. זו היא תקופת חיים שהיא שונה איכותית מתקופת הבגרות שקודמת לה ומתקופת הזקנה שבאה אחריה והיא מאפשרת סבב חדש של חזרה פעילה לעולם העבודה והיצירה עם תובנות חיים חדשות וכישורי חיים חדשים שיכולים להרחיק ולקצר את הזקנה הגריאטרית שלנו לסוף החיים ממש.


המהפכה בעולם העבודה

ההתקדמות המהירה בטכנולוגית האינטליגנציה המלאכותית (AI ) מחוללת מהפכה בעולם העבודה. רוב המקצועות שבהן הטכנולוגיה מסוגלות לבצע את העבודה בצורה טובה יותר, מדויקת יותר ומהירה יותר מאשר האדם ייעלמו או ישתנו. הכוונה היא לא רק לעבודות בעלי אופי שגרתי אלא גם למקצועות הנחשבים כמתוחכמים יותר כגון ראיית חשבון, עריכת דין, עיתונאות ואף תכנות. גם אלה ישתנו ויחייבו כישורים אנושיים שונים מאלה הנדרשים בהם כיום.


הכישורים שכה מעורכים בעולם העבודה הנוכחי יוחלפו בכישורים לרכישה מהירה של תובנות חדשות ליצירה תפיסתית של התמונה השלמה ולחרוג ממנה לעבר תמונת עולם חדשה. אומנם העובדים בכל המקצועות ידרשו ללמידה מהירה והטמעה של השנויים הדיגיטליים והטכנולוגיים המהירים, אך כל אלה יהיו משניים בחשיבותם ביחס ליכולת לפרוץ אל מחוץ להנחות שעל פיהן אנחנו אוספים את המידע ולפתח תפיסות חדשות סביב המצבים והצרכים החדשים העולים בעולם המשתנה במאה ה- 21 במהירויות שלא הכרנו