top of page

חמשת הדברים שלא אמרו לכם על זקנה והזדקנות


ביום שבת האחרון רואיינתי בתיאטרון חולון על ידי העיתונאית והשדרנית נחמה דואק על ספרי 'תקופת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם. במהלך הריאיון היא התקילה אותו בשאלה מה הם חמשת הדברים שחייבים לדעת על הזקנה וההזדקנות?. לא הייתי מוכן לכך ועל כן עקפתי את השאלה. אך כשחזרתי הביתה חשבתי על כך שהיא צדקה בשאלתה. בני אדם זקוקים לאמירות ואבני דרך ברורים וקצרים.

זה קצת קשה לי לברור ולתמצת בחמישה דברים את מה שניתן לדלות מספר שלם, מה עוד שגם מה שכתבתי בו אינו סוף פסוק. הוא ממשיך לבעבע ולהתעשר.

ובכל זאת החלטתי לנסות.

והרי לפניכם חמשת הדברים המחדשים שחייבים לדעת על הזדקנות וזקנה:-

1. הזדקנות וזקנה הם שני דברים שונים. הזדקנות היא תהליך ביולוגי, זקנה היא תפיסה מנטלית. אנחנו יכולים להזדקן מבלי להיות זקנים.

את התהליך הביולוגי של ההזדקנות איננו יכולים למנוע, הגם שבהחלט אנחנו יכולים להאט. את המלכוד של תודעת הזקנה כן!!!.

האישיות שלנו יכולה להמשיך ולהתחזק ולהתעשר ביתר שאת דווקא בגילים המתקדמים ויש בה כמכלול עוצמות סינרגטיות שיכולות לאפשר לנו להתמודד עם הבעיות שבפניהם אנחנו נצבים בגילים המאוחרים ולהרחיק את הזקנה עד לסוף החיים ממש.

2. מה שמאפשר את פוטנציאל הפריחה החדש של האישיות שלנו הם הכישורים הקוגניטיביים העולים בנו בגילים המתקדמים אותם חושפים עתה המחקרים הנוירולוגיים על המוח בגילים המתקדמים. אכן כישורים מסוימים שהיו חשובים לתפקוד שלנו בתקופת הבגרות, יורדים, אך במקביל עולים בנו כישורים חדשים שמאפשרים לנו לחוות ולהתמודד בצורה חדשה עם אתגרי החיים בגילים המתקדמים.

3. בעבר לא היה טעם לנסות בגיל היציאה לגמלאות להפעיל את אותם כישורים עולים על מנת לחוות תקופת חיים חדשה, שהרי השנים שנותרו לנו היו מעטות. הגיוני היה להתייחס אליהן כשביל קצר שמוביל אותנו לעבר הסיום. אך עתה, כשהעלייה הדרמטית בתוחלת החיים הוסיפה לנו כבר אתה כעשרים שנות חיים לאחר גיל היציאה לפנסיה וכשההתקדמות הגדולה ברפואה מאפשרת לנו להמשיך ולקיים חיים פעילים גם לנוכח שלוש או ארבעה מחלות כרוניות, אין סיבה לכך שלא נחיה אותם כתקופת חיים חדשה – תקופת התבונה. זו היא תקופת חיים שהיא שונה באיכויותיה ובאופקים החדשים שהיא פותחת בפני האדם, הן מתקופת הבגרות שבאה לפניה והן מתקופת הזקנה שבאה אחריה ודוחקת את האחרונה עד לסוף החיים.

4. ההתייחסות עד כה לאדם הייתה על פי הגיל הכרונולוגי שלו – זה המופיע בתעודת הזהות שלו, אך עם העלייה בתוחלת החיים נחשפת העובדה שמה שקובע את איכות חיינו ותוחלת חיינו האישית בגילים המתקדמים אינו הגיל הכרונולוגי אלא הגיל התפקודי שלנו – הגיל המבטא את אישיותנו כמכלול – כיצד אנחנו מתפקדים גופנית, שכלית, מנטלית וחברתית. ובעניין זה קיימת שונות גדולה בין אותם בני גיל כרונולוגי. בספרי אני מדגים כיצד בהפעלה משולבת של אישיותנו כמערכת